100 Judicial Cases from Ancient China...

Cover

100 Judicial Cases from Ancient China (Zhongguo gu dai an li yi bai ze Yi bai cong shu) (Chinese/English Edition) (Mandarin Chinese and English Edition)

Book Details

Author  Jieling Qiao Che
Publisher  Shang wu yin shu guan
Publication Date   October 19, 1991
ISBN  9620711009
Pages  269

Customer Reviews

Blacklist