Les arrels populars del catalanisme (Biblioteca... (Book published

Cover

Book Details

Author  Josep Termes
Publisher  Editorial Empúries
Publication Date   November 18, 1999
ISBN  8475966322
Pages  253

Description

Les arrels populars del catalanisme és, en definitiva, una anà,lisi de l'entramat civil de la catalanitat i un comprendi dels moviments que han sistingut la transformació de la Catalunya contemporà,nia.