Huang chao mo dai jing du tu lu =

Cover

Huang chao mo dai jing du tu lu =: Selection of the earliest photos of the Chinese capital of the last dynasty =  Kōchō matsudai no tojō fūbutsu zu (Mandarin Chinese Edition)

Book Details

Author 
Publisher  Zhongguo she hui chu ban she
Publication Date   October 21, 1997
ISBN  7800889297
Pages  168

Customer Reviews

Blacklist